Захиалагч нарын захиалгыг цаг хугацаанд нь үйлдвэрлэнэ